Polityka prywatności


Przeczytaj

Polityka Prywatności Biuro Rachunkowe „Protegga”

Polityka prywatności powstała zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Protegga sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 4 51-116 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer 0000202670, NIP: 8992364694.

Gromadzone dane

Gromadzone przez Administratora dane obejmują: imię i nazwisko, nazwa – w przypadku firmy, NIP, adres prowadzenia działalności, adresy e-mail.

Cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Państwa, umowy o świadczenie usług oferowanych przez Biuro Rachunkowe Protegga sp. z o.o., wykonania zawartej przez Państwa z Biurem Rachunkowym Protegga Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług oferowanych przez Biuro Rachunkowe Protegga Sp. z o.o, a także wykonania ciążących na Biurze Rachunkowym Protegga Sp. z o.o obowiązków prawnych, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych, oraz rozliczeń kadrowo płacowych.

Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, a gromadzone w związku z realizowanymi umowami. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Przetwarzanie danych osobowych – prawa

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa z Biurem Rachunkowym Protegga Sp. z o.o umowy o świadczenie usług oferowanych przez Biuro Rachunkowe Protegga Sp. z o.o, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Biuro Rachunkowe Protegga Sp. z o.o działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Biuro Rachunkowe Protegga Sp. z o.o ciążącego na Biurze Rachunkowym Protegga Sp. z o.o obowiązku prawnego - przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy.

Zabezpieczenie danych osobowych

Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko przez upoważnionych pracowników Administratora.