Przewodnik po różnych rodzajach podatków w Polsce – informacje dla przedsiębiorców i osób fizycznych
15 maja 2024

Polityka rachunkowości – jak stworzyć spójny system zarządzania finansami w firmie

Banking and savings finance concept, close-up of businessman's hands filling out paperwork for tax refund and tax savings.

Polityka rachunkowości to podstawa dla rzetelnego i efektywnego zarządzania finansami każdej firmy. W tym artykule omówimy, jak stworzyć spójny i kompleksowy system rachunkowości, który nie tylko spełni wymogi prawne, ale także usprawni procesy decyzyjne na wszystkich szczeblach zarządzania. Zaprezentujemy praktyczne wskazówki dotyczące opracowania polityki rachunkowości, która pomoże w transparentnym przedstawianiu sytuacji finansowej firmy, ułatwiając tym samym podejmowanie strategicznych decyzji oraz zapewniając stabilność finansową organizacji.

Jakie są główne funkcje rachunkowości?

Cele prowadzenia rachunkowości w firmie obejmują działania informacyjne, kontrolne i analityczne. Funkcja informacyjna polega na dostarczaniu niezbędnych informacji do podejmowania decyzji zarządczych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych dla zarządu, inwestorów, instytucji finansowych i innych interesariuszy zewnętrznych. Funkcja kontrolna obejmuje monitorowanie i sprawdzanie zasobów oraz operacji gospodarczych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami rachunkowości.

Natomiast funkcja analityczna polega na zbieraniu, przetwarzaniu i analizowaniu danych finansowych w celu oceny efektywności działalności, identyfikacji trendów, prognozowania przyszłych wyników oraz wspierania procesów podejmowania decyzji zarządczych. Te trzy funkcje stanowią fundament rachunkowości i są niezbędne dla skutecznego zarządzania finansami w organizacji.

Na czym polega polityka rachunkowości?

Polityka rachunkowości jest zdefiniowana w art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy o rachunkowości. Wobec różnorodności dostępnych opcji konieczne jest precyzyjne określenie, które podejścia zostaną przyjęte przez nasze przedsiębiorstwo i jakie uproszczenia będą miały zastosowanie. To zatem zbiór zasad, wytycznych i procedur, które określają sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w organizacji.

Dokument opracowywany jest przez zarząd, i określa ramy działania w zakresie rachunkowości i finansów. Celem jest zapewnienie jasności, rzetelności i zgodności sporządzanych sprawozdań finansowych oraz umożliwienie porównywalności danych zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz firmy. Polityka rachunkowości powinna być regularnie aktualizowana w celu dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych, prawnych i organizacyjnych.

Kto jest zobligowany do posiadania polityki rachunkowości?

Dokumentacja zasad rachunkowości jest obowiązkowa dla każdej firmy prowadzącej pełną księgowość, niezależnie od jej formy prawnej. Dotyczy to spółek kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, a także jednoosobowych działalności gospodarczych, które przekroczyły limit przychodów i tym samym są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości.

Za brak polityki rachunkowości grożą poważne konsekwencje. Kierownik jednostki, który nie ustali zasad rachunkowości w formie pisemnej, może zostać ukarany grzywną lub karą pozbawienia wolności do dwóch lat, bądź obiema tymi karami jednocześnie. Choć rzadko dochodzi do skrajnych konsekwencji takich jak pozbawienie wolności, kary finansowe są często stosowane i mogą być znaczące, przewyższając koszty związane z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji przez profesjonalne kancelarie.

Co zawiera się w opracowanej polityce rachunkowości firmy?

Polityka rachunkowości musi precyzyjnie określać procedury finansowe w firmie, w tym zasady rachunkowości. Powinna zawierać definicję roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych. Istotne jest także określenie metod wyceny majątków i zobowiązań oraz sposobów ustalania wyników finansowych. Ważne jest także szczegółowe określenie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, co obejmuje zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych oraz opis systemu przetwarzania danych. Dokumentacja ta ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Comments are closed.