Wydanie towarów na skutek oszustwa a VAT. Ważny wyrok WSA
24 października 2023
Zakres podmiotowy podatku od przerzuconych dochodów
7 grudnia 2023

Czym jest zwolnienie z VAT? W jakich sytuacjach można z niego skorzystać?

VAT wooden cube with golden coin on growing money stairs or stack on table. business, investment, retirement planning, finance and Saving for the future concepts

Zwolnienie z podatku VAT to ulga podatkowa udzielana przedsiębiorcom na podstawie określonych warunków. Polega na wyłączeniu części lub całości działalności gospodarczej z obowiązku płacenia podatku od wartości dodanej. Istnieją dwa główne rodzaje zwolnień: przedmiotowe, bazujące na rodzaju usług lub towarów oraz podmiotowe, związane z wielkością obrotów.

Podmioty działające w różnych formach, od spółek po jednoosobowe firmy, mogą posiadać status podatnika VAT. Jednak samo posiadanie tego statusu nie precyzuje czy dany podmiot jest aktywnym płatnikiem podatku, czy też został zwolniony z tego obowiązku. Zasadnicze pytanie brzmi zatem, czy skorzystanie z jednego rodzaju zwolnienia przedmiotowego wyklucza możliwość skorzystania z innego rodzaju zwolnienia z VAT? Postaramy się przybliżyć ten temat w tym artykule.

Jakie są dwa główne rodzaje zwolnień z VAT w Polsce i na czym polegają?

VAT to podatek od wartości dodanej, który nakłada się na większość produktów i usług. Jest pobierany na różnych etapach produkcji lub dostarczania usług, gdzie wartość podatku jest równa różnicy między wartością dodaną przez przedsiębiorstwo a wartością zakupu. Ostatecznie to konsument ponosi koszt podatku VAT, który jest wyrażany jako procentowa wartość dodana do ceny produktu lub usługi.

Zwolnienie z podatku VAT oznacza, że określone przedsiębiorstwa lub rodzaje transakcji są zwolnione z obowiązku naliczania, pobierania i odprowadzania podatku VAT. W praktyce oznacza to, że niektóre firmy lub określone rodzaje sprzedaży mogą być zwolnione z tego podatku. Istnieją dwa główne rodzaje zwolnienia z VAT:

  • Zwolnienie Podmiotowe: Jest to zwolnienie udzielane przedsiębiorcom, których roczne obroty netto nie przekraczają określonego limitu (w Polsce na rok 2023 limit ten wynosi 200 000 zł). Przedsiębiorcy spełniający ten warunek mogą zdecydować się na niepobieranie VAT od swoich klientów i równocześnie nie mają prawa do odliczania VAT od swoich zakupów. Jest to często korzystne dla mniejszych firm, które w ten sposób mogą oferować niższe ceny swoim klientom.
  • Zwolnienie Przedmiotowe: Dotyczy to określonych rodzajów towarów lub usług, które z różnych przyczyn (np. społecznych, kulturalnych) są zwolnione z VAT. Przykłady to usługi medyczne, edukacyjne, niektóre rodzaje żywności itp. W tym przypadku niezależnie od wielkości obrotów przedsiębiorcy, określone usługi lub produkty są zwolnione z VAT.

Czy można skorzystać z podwójnego zwolnienia z VAT?

W sytuacji, gdy przedsiębiorcy prowadzą działalność obejmującą usługi zarówno zwolnione z VAT, jak i te podlegające opodatkowaniu, polski system podatkowy stwarza możliwość korzystania z obu form zwolnienia – przedmiotowego i podmiotowego. Kluczowe jest jednak, aby przedsiębiorca dokładnie zweryfikował, czy spełnia wszystkie ustawowe wymagania dla każdego rodzaju zwolnienia. Oznacza to, że musi on regularnie monitorować wartość swoich rocznych obrotów, aby upewnić się, że nie przekraczają one ustalonego limitu, kwalifikując się tym samym do zwolnienia podmiotowego. Jednocześnie, powinien również dokładnie analizować rodzaj oferowanych usług lub towarów, aby stwierdzić, czy mieszczą się one w kategorii tych, które są zwolnione przedmiotowo z VAT.

Ta dwutorowość w podejściu do zwolnień z VAT wymaga od przedsiębiorców szczególnej uwagi i precyzji w księgowaniu oraz dokumentowaniu transakcji. Jest to ważne zarówno dla utrzymania prawidłowej pozycji podatkowej firmy, jak i dla uniknięcia potencjalnych nieporozumień z urzędem skarbowym, które mogłyby wyniknąć z nieprawidłowego rozliczania VAT.

Co zrobić, aby zgłosić zamiar skorzystania ze zwolnienia z VAT?

Osoby ubiegające się o zwolnienie podmiotowe z VAT nie są zobligowane do złożenia określonych deklaracji informacyjnych w urzędzie skarbowym. Mimo to mają możliwość zadeklarowania korzystania z tego zwolnienia poprzez zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Ta dobrowolna procedura umożliwia im formalne zadeklarowanie swojego wyboru zwolnienia.

Po złożeniu dokumentów warto oczekiwać na potwierdzenie ze strony urzędu, które może zająć pewien czas, a następnie zachować kopię dokumentacji i korespondencji z urzędem dla celów księgowych i przyszłych weryfikacji. Ważne jest, aby być na bieżąco z przepisami i ewentualnymi zmianami, które mogą mieć wpływ na kwalifikowalność do zwolnienia, a w razie wątpliwości skonsultować się z księgowym lub bezpośrednio z urzędem skarbowym.

Co to oznacza dla przedsiębiorców w praktyce?

Podsumowując, warto podkreślić, że w ramach polskiego systemu podatkowego przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria zarówno dla zwolnienia przedmiotowego, jak i podmiotowego z VAT, nie muszą ograniczać się do korzystania tylko z jednej z tych opcji. To otwiera przed nimi szersze możliwości podatkowe, pozwalając na elastyczniejsze zarządzanie obciążeniami finansowymi związanymi z VAT. Jednakże taka swoboda wyboru wiąże się z koniecznością dokładnej analizy i weryfikacji spełnienia wszystkich warunków określonych w ustawie o VAT.

Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą regularnie monitorować swoje obroty, rodzaj świadczonych usług lub sprzedawanych towarów, aby upewnić się, że nadal kwalifikują się do korzystania z obu form zwolnienia. Jest to szczególnie istotne, gdyż nieprzestrzeganie ustawowych wymagań może prowadzić do utraty prawa do zwolnień i związanych z tym konsekwencji finansowych. Dlatego też, dla zapewnienia pełnej zgodności z przepisami i uniknięcia potencjalnych problemów z urzędem skarbowym, przedsiębiorcy mogą rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnego doradcy podatkowego, który pomoże w prowadzeniu dokładnych rejestrów i interpretacji złożonych aspektów przepisów podatkowych.

Comments are closed.