Czym jest zwolnienie z VAT? W jakich sytuacjach można z niego skorzystać?
7 grudnia 2023
Najczęstsze pytania dotyczące usług księgowych: odpowiedzi i wyjaśnienia
5 marca 2024

Zakres podmiotowy podatku od przerzuconych dochodów

The man holding paper bills using calculator app. Calculation Financial Budget Count Tax Vat Wage Concept

Głównym celem wprowadzenia podatku od przerzuconych dochodów jest przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania przez transferowanie dochodów do jurysdykcji o niższych stawkach podatkowych. Ten rodzaj podatku ma na celu ograniczenie korzystania ze sztucznych struktur i schematów podatkowych, które umożliwiają przedsiębiorcom przenoszenie dochodów do krajów z niskimi stawkami podatkowymi, co skutecznie eroduje podstawę opodatkowania w Polsce. Zatem podatek ten jest narzędziem mającym zapewnić, że dochody generowane w Polsce są opodatkowane w sposób sprawiedliwy i zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Kto jest adresatem podatku od przerzuconych dochodów?

Zasadniczymi podmiotami, których obowiązuje podatek od przerzuconych dochodów w Polsce, są spółki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), które mają siedzibę działalności na terytorium Polski. Obejmuje to również polskie spółki, które rozliczają dla potrzeb CIT koszty spółek niebędących osobami prawnymi, a także zagraniczne jednostki, które prowadzą działalność za pomocą położonego na terytorium Polski zakładu, w odniesieniu do transakcji wewnętrznych pomiędzy podatnikiem a zagranicznym zakładem tego podatnika. Dodatkowo podatkiem tym mogą być obciążone Podatkowe Grupy Kapitałowe, przy czym w przypadku PGK podatnikiem jest grupa, a nie poszczególne spółki wchodzące w jej skład.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby wydatek został uznany za przerzucony dochód zgodnie z aktualnymi przepisami?

Aktualne przepisy dotyczące przerzuconych dochodów nakładają konkretne warunki, aby dany wydatek został uznany za przerzucony dochód. Aby spełnić te kryteria, należy spełnić wymienione przesłanki:

  • Wydatek musi być poniesiony na rzecz podmiotu powiązanego, który nie posiada siedziby ani zarządu na terytorium Polski,
  • Wydatek musi obejmować określone kategorie kosztów, takie jak usługi doradcze, finansowanie dłużne czy opłaty licencyjne, usługi reklamowe itp.,
  • W aktualnym roku podatkowym podatnik uwzględnił te nakłady jako koszty, które przyczyniły się do uzyskania przychodu.
  • Koszty pasywne przeznaczone na podmioty związane i włączone do puli kosztów generowania przychodów przez spółkę przewyższają 3% sumy wszystkich kosztów wygenerowania przychodów w danym roku podatkowym.
  • Stawka podatku dochodowego obowiązująca w kraju siedziby powiązanego podmiotu jest niższa niż 14,25%.

Te warunki mają na celu kontrolowanie transferowania dochodów do jurysdykcji o niższych stawkach podatkowych oraz ograniczenie unikania opodatkowania poprzez agresywne schematy podatkowe.

Jakie są różnice w warunkach i zasadach opodatkowania przerzuconych dochodów między rokiem 2022 a 2023?

Zmiany w warunkach i zasadach opodatkowania przerzuconych dochodów pomiędzy 2022 a 2023 rokiem mają istotny wpływ na sposób identyfikacji oraz opodatkowania kosztów ponoszonych na rzecz zagranicznych podmiotów. Nowe regulacje skupiają się na wydatkach jedynie dla podmiotów zagranicznych bez siedziby w Polsce, wprowadzając precyzyjne definicje przerzuconych dochodów i ograniczając zakres kosztów kwalifikowanych.

  • Definicja przerzuconych dochodów: Nowe przepisy skupiają się bardziej na precyzyjnej definicji przerzuconych dochodów, koncentrując się wyłącznie na wydatkach dla podmiotów zagranicznych. W poprzednich latach wydatki na rzecz podmiotów krajowych również mogły podlegać tym zasadom.
  • Zakres kwalifikowanych kosztów: W 2023 roku ograniczono koszty kwalifikowane wyłącznie do wydatków ponoszonych na rzecz zagranicznych podmiotów bez siedziby w Polsce. Wcześniejsze zasady miały szerszy zakres, uwzględniając koszty na rzecz podmiotów zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
  • Wyłączenia dla Rezydentów UE/EOG: W 2023 roku dodano kryterium wyłączenia wypłat na rzecz rezydentów UE/EOG, którzy prowadzą istotną działalność gospodarczą w swoich krajach, co różni się od wcześniejszych przepisów, które tego kryterium nie uwzględniały.

Te zmiany wskazują na dążenie do większej precyzji w definiowaniu i identyfikowaniu przerzuconych dochodów, a także zwiększenie odpowiedzialności i obowiązków podatników w zakresie dokumentowania i weryfikacji transakcji. Nowe regulacje nakładają obowiązek dokładnej weryfikacji wydatków przeznaczonych na powiązane podmioty, aby ustalić, czy spółka podlega nowym podatkowym zasadom.

Comments are closed.